உலகின் 3வது சிறந்த பங்குச் சந்தையாக கொழும்பு பங்குச் சந்தை தெரிவு

September 12, 2012  02:47 pm

Bookmark and Share
பங்குச் சந்தை வர்த்ததகத்தில் சிறந்த நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்திய உலகின் 3வது சிறந்த பங்குச் சந்தையாக கொழும்பு பங்குச் சந்தை தெரிவாகியுள்ளது.

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் திகதியிலிருந்து நான்கு வார காலத்திற்கு சிறந்த செயற்பாட்டினை வழங்கியமைக்காக இவ் நாமத்தினை கொழும்பு பங்குச் சந்தை பெற்றுக் கொண்டுள்ளது.

Share this article with a friend

Provide your friends' Email address (Multiple email addresses can be separated with a comma and
should not contain any in between spaces.)

Recepient(s)  Your Name 

அதிகம் பார்த்த காணொளிகள்

Copyright © 2012/13 Ada Derana. All rights reserved. Solution by Fortunaglobal.