பிரபுக்கள் பாதுகாப்பு வாகனத்தால் ஏனைய பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்

September 14, 2012  05:01 pm

Bookmark and Share
பிரபுக்கள் பாதுகாப்பு வாகனம் வீதியில் பயணிக்கும் முறையால் ஏனைய வாகனங்கள் மற்றும் பயணிகளுக்கு பாதுகாப்புக்கு பாரிய அச்சுறுத்தல் என போக்குவரத்து அமைச்சர் குமார வெல்கம தெரிவித்தார்.

சில பிரபுக்கள் பாதுகாப்பு வாகனம் வீதி போக்குவரத்து விதிகளை கடைபிடிக்காது பயணிக்கின்றமை கவலையளிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்

இது குறித்து பொலிஸார் நீதியை செயற்படுத்தினால் அவர்களுக்கு அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்படுவதாக குமார வெல்கம கூறினார்.

மேலும் தொலைபேசியில் உரையாடிக் கொண்டு வாகனம் செலுத்துவதும் ஏனைய வாகனங்கள் மற்றும் பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் என போக்குவரத்து அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

(அத தெரண - தமிழ்)

Share this article with a friend

Provide your friends' Email address (Multiple email addresses can be separated with a comma and
should not contain any in between spaces.)

Recepient(s)  Your Name 
Most Viewed

அதிகம் பார்த்த காணொளிகள்

Copyright © 2012/13 Ada Derana. All rights reserved. Solution by Fortunaglobal.