கிழங்கு, தகரத்தில் அடைக்கப்பட்ட மீன் ஆகியவற்றுக்கான விலை அதிகரிப்பு

September 18, 2012  11:55 am

Bookmark and Share
இறக்குமதி செய்யப்படும் கிழங்கு, தகரத்தில் அடைக்கப்பட்ட மீன் என்பவற்றுக்கான இறக்குமதி வரி நேற்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக உள்நாட்டு வர்த்தக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒரு கிலோகிராம் கிழங்கிற்கான விலை 20 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒரு கிலோ கிராம் தகரத்தில் அடைக்கப்பட்ட மீன் 25 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

(அத தெரண தமிழ்)

Share this article with a friend

Provide your friends' Email address (Multiple email addresses can be separated with a comma and
should not contain any in between spaces.)

Recepient(s)  Your Name 

அதிகம் பார்த்த காணொளிகள்

Copyright © 2012/13 Ada Derana. All rights reserved. Solution by Fortunaglobal.